بازی پوکر چیست ؟

برای ریاضی دانان اثبات اینکه آیا پوکر زیر مجموعه قمار طبقه بندی میشود یا بازیهای مهارتی, کار آسانی محسوب نمیشد. همچنین مدلهای ریاضی و نرم افزارهای شبیه سازی که برای بررسی این موضوع بکار گرفته میشدند به علت عدم انطباق با بازی واقعی, فاقد اعتبار حقوقی بودند. امروزه تاسیس کازینوهای آنلاین, جمع آوری شواهد لازم برای این قضاوت را تسهیل کرده است. پردازش اطلاعات حاصل شده, احتمال تعلق این بازی را به گروه بازیهای مهارتی افزایش داده و علاقه مندان امیدوارند که این نتایج منجر به تغییر قوانین محدود کننده مربوط به قمار درباره پوکر بشوند. دو پژوهش اخیر به ترتیب به این صورت انجام شدند: در اولی, روش کار بر مبنای تغییرات برد و باخت یک بازیکن به عنوان معیاری از شانس و مقایسه بیلان بازیکنان مختلف (با سطوح مهارتی متفاوت) با احتمال توزیع شانس ایشان, در نظر گرفته شد و مشاهده شد که با عبور از ۱۰۰۰ “دست”, نقش مهارت بر شانس غلبه می یابد. و در پژوهش دوم درصد دستهای رو نشده به عنوان معیاری از مهارت در نظر گرفته شد. زیرا که در آنها عملا به علت دیده نشدن کارتها شانس معنی پیدا نمیکند. با بررسی ۱۰۳ میلیون دست, مشاهده شد که در %۷۶ آنها برنده بدون رو شدن دستها تعیین میشود. به این ترتیب هر دو پژوهش مهارتی بودن این بازی را به خصوص در تعداد دستهای زیاد تایید کردند.

آموزش پوکر اوماها

آموزش پوکر اوماها

در پوکر اوماها بر خلاف { پوکر هولدم } که بازیکنان میتوانند از یک یا دو کارتی که در دست دارند استفاده کنند در پوکر اوماها بازیکن حتم باید از دو کارت از چهار کاتی که در دست دارد استفاده کند و یک کارت به تنهایی کافی نیست

آموزش پوکر هولدم

آموزش پوکر هولدم

اموزش بازی پوکر سبک Omaha Holdem
اگر با بازی تگزاس هولدم آشنایی داشته باشید، یادگیری اصول بازی اوماها هولدم ساده است. قوانین شرط بندی و ارزش گذاری دست ها دقیقا یکسان می باشد. اما تفاوت عمده در تعداد کارت ها است.