سایت امپرور پوکر روزانه جوایز ویژه ای به بیست نفر از بهترین تاپ هند های روز تقدیم می کند.

جایزه هر روز برابر 190 میلیون تومان است که بر اساس درصد خاصی بین 20 نفر اول تقسیم می شود.

اسامی برندگان ساعت 24 بامداد هر روز اعلام می شود و جوایز به حساب آن ها واریز خواهد شد.