جوایز تاپ هند روزانه امپرور پوکر به ارزش حدود 200 میلیون

این جایزه که به بیست نفر اول اهدا می شود برابر با 193 میلیون تومان است و جایزه ای بسیار گران بها برای کاربران خواهد بود.

ساعت 12 هر شب برندگان آن روز توست سایت مشخص می شود.