جوایز روزانه تاپ هند روزانه سایت پوکر آنلاین امپرور پوکر بیش از 150 میلیون تومن است که به کاربران برتر این رشته اهدا می شود.

اگر می خواهید این مبلق بسیار زیاد را برنده شوید سعی کنید دست های زیادی در روز بازی انجام دهید.

سایت امپرور پوکر روزانه به تاپ هند های همان روز جوایز ویژه می دهد که در پایان روز به حساب آن ها واریز می نماید.

اگر شما تعداد دفعات زیاد در سایت امپرور پوکر بازی کنید شامل این جوایز خواهید شد.