هر روز این جوایز ویژه به 40 نفر به صورت درصدی اهدا می شود پس سعی کنید تعداد بازی های خود را افزایش دهید تا در بین تاپ ریک و تاپ هند روز جای بگیرید

جوایز ماهانه 7 میلیاردی در امپرور پوکر با قرعه و بدون قرعه کشی به نفرات برتر هر ماه تعلق می گیرد.

این جوایز پس از 3 ماه از تاسیس سایت به صورت ماهانه به نفرات برتر به ترتیب درصد تقسیم می شود و جوایز با قرعه کشی نیز در این بین اهدا خواهد شد.

این جوایز به تاپ ریک ، تاپ هند و مناسبت های مختلف به کاربران امپرور پوکر تعلق می گیرد.

بیش از 7میلیارد تومان
جوایز ماهیانه به امپروری ها
بدون تورنمنت ، بدون قرعه کشی