هر ماه 200 میلیون جایزه تاپ ریک در سایت امپرور پوکر

در 15 و سی ام هر ماه 100 میلیون جایزه تاپ ریک به 20 نفر اهدا می شود.

این جایزه برای تامین منابع مالی برای افزایش سرمایه است.

تا بتوانید پول از دست داده خود را دوباره زنده کنید.