پرداخت 200 میلیون به 40 کاربر برترتاپ ریک در امپرور پوکر

این مبلق به صورت ماهانه به لیست 40 بازیکن برتر تاپ ریک آن ماه تعلق می گیرد.

سعی کنید در روز های پایانی ماه تعداد بازی های بیشتری انجام دهید تا بتوانید سود خوبی از جوایز ببرید.