77 میز فعال و 433 بازیکن در سرور Cash Game بزرگ امپرور پوکر در یک لظه در روز 4 آذر ماه

در تصویر مشاهده می کنید که میز های فعال زیادی ئر سایت امپرور پوکر فعال هستند و بازی در آن ها در حال انجام می باشد.

برای شرکت در این میز ها باید احراز هویت کرده و پول اولیه حداقل 50 هزار شارژ نمایید.

Emperor poker دارای میز های فعال زیادی نسبت به سایت های دیگر می باشد که یکی از مزیت هایش است.